Brukerbetingelser

Avtalebetingelser

Kunden aksepterer avtalebetingelsene ved å markere boksen "Jeg har lest og aksepterer avtalevilkårene" ved bestilling av en tjeneste. Denne teksten finnes på alle nettsider under www.domene.no, hvor det kan bestilles en tjeneste av Domene AS/domene.no.

GENERELLE AVTALEBETINGELSER MELLOM DOMENE AS/DOMENE.NO OG KUNDEN

Avtalebetingelsene gjelder ved kjøp av en eller flere tjenester som anses som et abonnement, herunder;

 • a) Domenenavn - registrering av nytt domenenavn eller flytting av eksisterende domenenavn. Årsavgift fra år 2.

 • b) Webhotell ("Webpakke") - Serverplass for hjemmesider og ekstra epostkontoer og lagring.

 • c) Andre tjenester som statistikk, URL Forwarding, epost, drift av primær og/eller sekundær DNS.

1. Generelt ved bestilling av domenenavn og webhotell/epost/andre tjenester

1.1

Ved bestilling av en tjeneste faktureres kunden med en gang. Alle tjenester faktureres for 12 måneder av gangen og blir automatisk fornyet for ett år til 30 dager før utløp av årsperioden, hvis vi ikke har mottatt en oppsigelse enten på epost fra den administrative kontakten eller via kundewebben innen 30 dagers fristen.

Fornyelsesfakturaen vil bli utstedt 90 dager før tjenestens fornyelsesdato og må betales senest 30 dager før fornyelsen for å sikre kontinuerlig tjeneste. Ved forsinket betaling vil kunden motta et inkassovarsel via e-post og brevpost med et gebyr. Etter forfall av inkassovarselet, vil saken bli sendt til inkasso. For alle tvister som oppstår fra dette, er verneting Tønsberg, det vil si at tvisten skal behandles i Tønsberg forliksråd. Dersom du har valgt betaling med kredittkort eller VIPPS ved bestilling, men ikke fullfører betalingen, vil tjenestene likevel bli registrert, og en faktura utstedes for å minimere risikoen for å miste domenenavn på grunn av feil ved ekstern betalingsløsning.

Ved inkassovarsel vil et gebyr belastes i henhold til gjeldende lover og regler, for tiden 35 kroner i purregebyr samt 9,75% rente per annum.

For alle domenenavn og tjenester påløper en obligatorisk årsavgift fra år 2, med mindre tjenesten er kansellert skriftlig av den administrative kontakten eller gjennom kundewebben innen den 30-dagers fristen.

Ved registrering eller overføring av et domenenavn til Domene AS, inkluderer dette:


 • a) Drift og administrasjon av DNS for domenenavnet (valgfritt – kunden kan benytte andre navnetjenere om ønskelig).

 • b) Årsavgift til registreringsautoriteten for vedlikehold av rettighetene til domenet.

 • c) Support via telefon (vanlig lokaltakst), e-post og chat.

1.2

For domeneregistreringer: Domene AS/domene.no er ansvarlig for oppsett mot de servere som domenene skal henvises til (med mindre kunden skal drifte navnetjenerne selv). Domene AS/domene.no står oppført som teknisk kontakt og sonekontakt, og Domene AS/domene.no håndterer betaling av registreringsavgift.

Om det gjeldende domenenavn allerede er registrert, kan ikke Domene AS/domene.no gjennomføre noen registrering. Domene AS/domene.no tar heller ikke ansvar for om noen annen har registrert det bestilte domenenavnet innen registreringsprosessen i respektive land er gjennomført, eller hvis oppdraget viser seg umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

Bestilleren har ansvar for at bestillingen ikke strider mot gjeldene regler for registrering under de respektive domener. Disse reglene bestemmes av den lokale registreringsautoriteten. For .no-domenenavn er dette NORID, for internasjonale toppnivådomenenavn (com/net/org) er dette ICANN. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Kunden godtar at Domene AS kan fungere som en "Designated Agent" i henhold til ICANNs Inter-Registrant Transfer Policy, og du gir din tillatelse til at Domene AS kan godkjenne endringen av innehaver på dine vegne for domener som benytter ICANNs Inter-Registrant Transfer Policy

Bestilleren er ansvarlig for at de navn som skal registreres ikke krenker tredje parts immaterielle rettigheter, f.eks. i form av registrerte eller innarbeidede varemerkerettigheter. Ved bestilling av et domenenavn, binder kjøperen seg juridisk til kjøpet for hele gyldighetstiden.

Etter at et domenenavn er endelig registrert, er gyldighetstiden ett år. Registreringen er bindende i 12 måneder og fornyes automatisk 30 dager før utløp med mindre kunden kansellerer domenenavnet. Domene AS/domene.no forbeholder seg retten til å nekte å behandle bestilte domenenavnregistreringer.

Registrering av domenenavn er en tjeneste, ikke en vare. Registrering av domenenavn følger derfor ikke vanlige regler for angrefrist i henhold til kjøpsloven. Tjenesten anses som fullt levert på registreringstidspunktet, og plikt til å betale for tjenesten trer derfor i kraft straks registreringen er fullført, jfr. Angrerettlovens §21-22.

1.3

Utvide abonnementsperiode utover 12 måneder

Alle domenenavn og øvrige tilknyttede tjenester løper i utgangspunktet med abonnementsperioder på minimum 12 måneder, og fornyes automatisk hvis ikke abonnementstjenesten er sagt opp (ref. 4.2). Start- og sluttdato for respektive tjenester vises på faktura og i kundewebben.

Fra 01.11.2021 kan en utvide standard periode fra 12 til maks 60 måneder. (1 til 5 år)

Dette gjøres enten ved å multiplisere beløpet på årlig ordinær abonnementspris ved betaling, eller innen 90 dager benytte samme kidnummer/referansenummer og foreta tilleggsinnbetalinger på årlig ordinær abonnementspris.

Ved forlengelse av abonnementsperiode blir faktura for utvidet periode utstedt, markert som betalt og gjort tilgjengelig under «Mine Fakturaer» i kundewebben.

Ved oppsigelse før start av forhåndsbetalt utvidet periode kan en få refundert beløpet for ikke påbegynt periode(r).

Domenenavn og tjenester med forhåndsbetalt utvidet periode, vil ikke bli berørt av eventuelle prisendringer i perioden.

2. Priser / Prisendringer

2.1

Alle priser kan endres. Prisendringer vil først være gjeldende for kunden fra neste abonnementsperiode. Kunden får ingen økning i prisen for tjenesten i inneværende abonnementsperiode. Kunden kan innen den normale oppsigelsesfristen si opp avtalen og/eller flytte tjenesten sin dersom prisendringen ikke aksepteres.

Kunden plikter å informere Domene AS/domene.no om eventuelle adresseendringer som forretningsadresse/bopel og epostadresse.

Ved reduksjon i prisene på våre tjenester vil dette først være gjeldende for kunden fra neste abonnementsperiode. Kunden får ingen reduksjon i prisen for tjenesten i inneværende abonnementsperiode i og med at kundens avtale med Domene AS løper for 12 måneder av gangen.

Alle priser som er oppgitt på Domene AS/domene.no’s websider er UTEN merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

Grunnet meget raske prisendringer for noen typer domenenavn reserverer Domene AS retten til å ikke gjennomføre en bestilling hvor prisen har endret seg vesentlig fra bestillingstidspunktet frem til registreringstidspunktet. Kunden vil få beskjed om en evt prisendring og kan selv avgjøre om bestillingen fortsatt skal behandles.

Domenenavn og tjenester med forhåndsbetalt utvidet periode, vil ikke bli berørt av eventuelle prisendringer i perioden som er betalt på forhånd. En kan forhåndsbetale for abonnementstjenester inntil 5 år.

2.2

Ekspedisjonskostnader er p.t. kr. 30kr pr. faktura som er utstedt med 14 dg forfall eller mer.

3. Tjenestene

3.1 - Domeneregistrering/administrasjon

Domene AS/domene.no forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering eller administrasjon av domenenavn.

3.2 - Webhotell

Avtalen gir kunden tilgang på en av webserverne som Domene AS/domene.no til enhver tid benytter. Kundens hjemmesider skal gjøres tilgjengelig på internett.

3.3 - Epost

Avtalen gir kunden tilgang på en av mailserverne som Domene AS/domene.no til enhver tid benytter. Kundens epost skal kunne brukes til sending og mottak av elektronisk informasjon på internett.

4. Kundens plikter

4.1

Domenesøknad/bestilling av webhotell/epost/andre tjenester utføres av Domene AS/domene.no på bakgrunn av informasjon oppgitt av kunden.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost-adresse, registreringsnummer etc. kan Domene AS/domene.no ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen. Forsøk på identitetstyveri eller svindel blir rutinemessig politianmeldt.

Kunden plikter til en hver tid å holde sin kontaktinformasjon oppdatert via kundewebben sin skulle den endre seg. Dette gjelder kontaktperson, epostadresse, gateadresse, fakturaadresse og telefonnummer. Domene AS kan ikke lastes eller holdes ansvarlig for tap av domenenavn, tjenester eller informasjon grunnet manglende eller mangelfull kontaktinformasjon.

All korrespondanse vedrørende eksempelvis fakturering, inkassovarsler, prisendring, varsling om unormalt høy trafikk og annen kundeinformasjon skjer per epost. Eventuelle meldinger fra Domene AS/domene.no til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Domene AS/domene.no kan sannsynliggjøre at slik epost er sendt.

Kunden er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

Kunden er selv ansvarlig for at alle brukernavn og passord knyttet til tjenester hos Domene AS er forsvarlig lagret.

4.2

Oppsigelse/kansellering ved fornyelse av domenenavn:

Ved fornyelse av dine tjenester hos Domene AS/domene.no, vil du motta en faktura 90 dager i forkant av fornyelsen. Det er viktig å merke seg følgende:

Ved eventuell avbestilling av tjenestene har kunden en oppsigelsesfrist på 30 - tredve - dager før ny avtaleperiode for abonnementet trer i kraft. Se spesifikasjonene nedenfor. Denne oppsigelsesfristen sammenfaller med betalingsfristen på den originale fakturaen for årsavgiften.

Ved å godta avtalebetingelsene aksepterer du som kunde at alle tjenester blir automatisk fornyet ytterligere ett år dersom vi ikke har mottatt din oppsigelse via en av metodene nedenfor.

Oppsigelsen for ny periode kan foretas på følgende måter:

 • a) I egen kundeweb ved å slå av "Autofornyelse" innen fristen på 30 dager.

 • b) Skriftlig oppsigelse til Domene AS/domene.no pr. e-post fra den administrative kontakten innen fristen på 30 dager.

 • c) Ved å returnere regningen til Domene AS/domene.no hvor du spesifiserer at du ikke ønsker å fornye avtaleperioden, innen fristen på 30 dager.

 • d) Ved å flytte domenenavnet til en annen Registrar innen fristen på 30 dager.

5. Drift av domene

5.1

Det er kundens ansvar at søknaden er i samsvar med domeneutsteders navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. Domene AS/domene.no vil søke å informere kunden om domeneutsteders retningslinjer.

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og/eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden skal holde Domene AS/domene.no skadesløs ved søksmål i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

5.2

Trafikkkvote / ytelse / fair use

Kundens epost/nettsider tildeles en trafikkkvote ut ifra tjenesten som er bestillt. Den totale datamengden som kan overføres i løpet av en kalendermåned er den samme som den totale lagringsplass tilgjengelig for den tjenesten. Dvs at en tjeneste knyttet til ett Web50 produkt vil ha totalt 50GB lagring og en 50GB månedlig trafikkkvote tilgjengelig. I de tilfeller der kundens websider genererer mer enn den angitte trafikkkvoten vil tjenesten strupes frem til månedsskiftet da trafikkkvoten nullstilles.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, eller benytter tjenestene til Domene AS på en slik måte som kan bryte med en "fair use" policy forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å fjerne den aktuelle programvaren eller stoppe tjenesten. Domene AS vil informere kunden om dette. Dersom kunden ikke følger opp denne advarselen forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å si opp avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å stenge kundens nettsted og/eller tjenester med øyeblikkelig virkning.

5.3

Webinnhold / spam / sikkerhet

Brukeren er selv ansvarlig for å lage, legge inn og/eller oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde. Alt innhold som legges ut på webserveren er kundens ansvar og kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren, som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

Domene AS forbeholder seg retten til å endre passord og/eller stenge alle tjenester som vi har grunn til å tro kan være kompromitterte av en tredjepart.

Domene AS/domene.no forbyr nettsteder som:

 • a) fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig

 • b) viser hardpornografisk materiale

 • c) handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn

 • d) viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr

 • e) er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

Det samme forbudet gjelder distribusjon av linker eller bilder, samt distribusjon/linking av/til piratkopiert materiale av kommersiell programvare, spill, musikk og film. Domene AS/domene.no forbeholder seg retten til å stenge tjenester som ifølge vår fortolkning bryter slike regler. Stengning kan foretas umiddelbart uten forvarsel, og uten rett til erstatning/kompensasjon.

Videre forbys muligheten til å benytte våre servere til masseutsendelse av epost med uønsket reklamebasert innhold. Såkalt spam. Epostkontoer som overgår en viss grense for antall eposter sendt, eller som overgår en viss grense for eposter sendt til ikke-eksisterede mottakere vil bli sperret. Dette gjøres automatisk fordi ett domenenavn kan bli svartelistet og gjøres ubrukelig ved å sende spam. Denne automatiske sperringen beskytter domenenavnet skulle noen klare å bryte seg inn i en epostkonto for å misbruke den. Kontoen kan åpnes igjen av kunden selv i kundewebben.

6. Overdragelse eller flytting

6.1 - Overdragelse

Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til en ny eier. Når ett domenenavn er overdratt vil den nye eieren bli fakturert en årsavgift uavhengig av når den forrige avgiften for domenet ble betalt. Hvis det finnes en utestående faktura for domenet som skal overdras, og overdragelsen skjer innen oppsigelsesfristen, vil den utestående fakturaen krediteres. Skjer overdragelsen etter oppsigelsesfristen vil den måtte gjøres opp som normalt. For .no navn som overdras vil det starte en ny årsperiode for domenet dagen overdragelsen er endelig.

6.2 - Flytting

Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør, men vil alltid stå ansvarlig for å gjøre opp utestående faktura som har forfallt. Flyttes ett domene innen oppsigelsesfristen for neste periode vil en evt. utestående faktura for den neste perioden krediteres.

Ved flytting av domenenavn til en annen leverandør vil alle andre tjenester knyttet til domenenavnet opphøre etter endt periode. Det inkluderer epost, DNS og webhotell.

7. Force majeure

7.1

Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

8. Forbehold og ansvarsbegrensning

8.1

Kunden må påregne at Domene AS/domene.no’s tjenester av og til kan være nede, grunnet serverfeil, linjefeil eller oppgraderinger av servere. Det er ikke utenkelig at feil kan føre til datatap på Domene AS/domene.no’s servere. Domene AS/domene.no kjører backup-rutiner på alle servere hver dag, men kunden bør likevel selv sørge for at det eksisterer backup av viktige filer og selv sørge for å sikre at kommunikasjon med eventuelle kontakter kan ivaretas under eventuell nedetid.

Domene AS/domene.no er innstilt på å løse eventuelle problemer og tvister på best mulig måte i samarbeid med kunden. Domene AS/domene.no kan erkjenne erstatningsansvar, som begrenses oppad til 10 ganger den prisen kunden betaler for tjenestene pr. måned, dersom kunden kan dokumentere tap i form av inntekt eller arbeid, som en følge av forhold hvor Domene AS/domene.no eller en av Domene AS/domene.no’s ansatte har opptrådt uaktsomt ovenfor kunden eller kundens tjenester.

Domene AS/domene.no holdes ikke ansvarlig dersom brukere av internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til kundens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Kunden har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering, slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende. Domene AS/domene.no verifiserer, så langt det lar seg gjøre, kunder som etterspør brukernavn og passord.

Domene AS/domene.no’s samarbeidspartnere/forhandlere forplikter seg til å holde Domene AS/domene.no skadeløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot partner, som ikke har sammenheng med tjenestene Domene AS/domene.no har driftsansvar for.

Videresalg av plass og funksjonalitet er kun tillatt etter avtale med Domene AS/domene.no (herunder partner-(/forhandleravtaler).

Vi tar forbehold om trykkfeil på vårt nettsted, www.domene.no. Vi forbeholder oss retten til å forandre eller oppdatere innholdet på nettstedet etter behov. Vi tar ikke ansvar for websider som har linker til oss eller som vi har linker til. Vi har ingen kontroll over eller ansvar for websider du kommer i kontakt med via vår hjemmeside.