Avtalebetingelser

BETINGELSER

Kunden aksepterer avtalebetingelsene ved å markere boksen "Jeg har lest og akseptert avtalebetingelser på lenken under (betingelser)." Denne teksten finnes på alle nettsider under www.domene.no, hvor det kan bestilles en tjeneste av Domene AS/domene.no.

GENERELLE AVTALEBETINGELSER MELLOM DOMENE AS/DOMENE.NO OG KUNDEN

Avtalebetingelsene gjelder ved kjøp av en eller flere tjenester som anses som et abonnement, herunder;

a) Domenenavn - registrering av nytt domenenavn eller flytting av eksisterende domenenavn. Årsavgift fra år 2. Ved flytting faktureres årsavgift fra flyttedato.
b) Webhotell ("Webpakke") - Serverplass for hjemmesider og ekstra epostkontoer.
c) Andre tjenester som statistikk, Frontpage Server Extensions, URL Forwarding, drift av primær og/eller sekundær DNS.

1. Generelt ved bestilling av domenenavn og webhotell/epost/andre tjenester

1.1

Ved bestilling av domenenavn faktureres kunden etter at domenenavnet er registrert. Ved bestilling av webhotell/andre tjenester faktureres kunden etter at produktet er levert.
Abonnement for bestilling av webhotell/andre tjenester gjelder for 12 måneder, og løper til kunden avbestiller. Tjenestene faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder.

Faktura har 14 dagers betalingsfrist. For organisasjoner / etater underlagt en kommune eller den Norske Stat, gjelder 45 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling vil kunde først motta betalingspåminnelser på epost ukentlig, deretter vil kunden få tilsendt 1 - en - skriftlig purring pr. post før saken eventuelt oversendes til inkasso. For alle tvister som kan utspringe av dette, gjelder verneting Tønsberg, dvs at tvisten skal behandles i Tønsberg forliksråd.

Ved skriftlig purring debiteres avgift innenfor gjeldende lover og regler, for tiden 50 kroner i purregebyr samt 9,75% rente p.a. Kunden vil også motta betalingspåminnelser på epost etter at skriftlig purring sendes til kunden.

For alle domenenavn kommer en obligatorisk årsavgift fra år 2. (Ref. https://www.domene.no/whois/prisliste_domene.php)
Ved registrering/flytting av domenenavn, samt årsavgift fra år 2, er følgende tjenester inkludert:

a) Drift og administrasjon av DNS for domenenavnet (Valgfritt - kunden kan benytte andre navnetjenere om ønskelig)
b) Årsavgift til registreringsautoriteten for vedlikehold av rettighetene til domenet (Ref. https://www.domene.no/whois/prisliste_domene.php)
c) Inntil fem epostadresser (Valgfritt - kunden kan velge en annen leverandør for epost om ønskelig)
d) Support pr. telefon (vanlig lokaltakst), epost, eller via vår internett-chat.

1.2

For domeneregistreringer: Domene AS/domene.no er ansvarlig for oppsett mot de servere som domenene skal henvises til (med mindre kunden skal drifte navnetjenerne selv). Domene AS/domene.no står oppført som teknisk kontakt og sonekontakt, og Domene AS/domene.no håndterer betaling av registreringsavgift. Så snart bestilleren ønsker å bruke domenet for webhotell eller email gjennomfører Domene AS/domene.no de nødvendige endringer i henhold til gjeldende prisliste. Se våre gjeldende priser.

Om det gjeldende navn allerede er registrert som domenenavn, kan ikke Domene AS/domene.no gjennomføre noen registrering. Domene AS/domene.no tar heller ikke ansvar for om noen annen har registrert det bestilte domenenavnet innen registreringsprosessen i respektive land er gjennomført, eller hvis oppdraget viser seg umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

Bestilleren har ansvar for at bestillingen ikke strider mot gjeldene regler for registrering under de respektive domener. Disse reglene bestemmes av den lokale registreringsautoriteten. For .no-domenenavn er dette NORID, for internasjonale toppnivådomenenavn (com/net/org) er dette ICANN. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Bestilleren er ansvarlig for at de navn som skal registreres ikke krenker tredje parts immaterielle rettigheter, f.eks. i form av registrerte eller innarbeidede varemerkerettigheter. Ved bestilling av et domenenavn, binder kjøperen seg juridisk til kjøpet for hele gyldighetstiden.

Etter at et domenenavn er endelig registrert, er gyldighetstiden ett år. Registreringen er bindende i 12 måneder, med mindre annet er angitt, eller kunden skriftlig kansellerer domenenavnet. Domene AS/domene.no forbeholder seg retten til å nekte å behandle bestilte domenenavnregistreringer.

Registrering av domenenavn er en TJENESTE vi leverer - ikke en vare - , og følger derfor ikke vanlige regler for angrefrist i henhold til kjøpsloven. En tjeneste som er fullt ut levert ikke er returnérbar. Et domene som er registrert på vår DNS er det derfor kort angrefrist på.

Regler for angrefrist/angrerett på etablering av tjenester vi leverer, er som følger:

Domeneregistrering:
Privat kunde: 24 timer etter søknad
Bedrifter, organisasjoner og foreninger har ingen angrefrist.

Tjenester knyttet til domenenavnet (herunder webhotell, MySQL-/MSSQL-databaser, statistikk, Frontpage Extensions, URL-videresending/cloaking og tilleggspakker til e-post):
Privat kunde: 30 dager etter levering
Bedrifter, organisasjoner og foreninger: 15 dager etter levering.2. Priser / Prisendringer

2.1

Alle priser kan endres, økninger i pris kan endres med minimum 3 måneders varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Melding om prisendringer sendes som epost til den epost-adressen som oppgis ved bestilling. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.
Kunden oppfordres til å informere Domene AS/domene.no om eventuelle adresseendringer, såvel som forretningsadresse/bopel som epostadresse.

Ved reduksjon i prisene på våre tjenester vil dette først være gjeldende for kunden fra neste abonnementsperiode. Kunden får ingen reduksjon i prisen for tjenesten i inneværende abonnementsperiode, i og med at kundens avtale med Domene AS  løper for 12 måneder av gangen (med mindre annet er avtalt).

Alle priser som er oppgitt på Domene AS/domene.no’s websider er UTEN merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

2.2

Ekspedisjonskostnader er p.t. kr. 50.- pr. faktura.

3. Tjenestene

3.1 - Domeneregistrering/administrasjon
Domene AS/domene.no forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering, eller administrasjon av domenenavn.

3.2 - Webhotell
Avtalen gir kunden tilgang på en av webserverne som Domene AS/domene.no til enhver tid benytter. Kundens hjemmesider skal gjøres tilgjengelig for brukerne av Internett.

3.3 - Epost
Avtalen gir kunden tilgang på en av mailserverne som Domene AS/domene.no til enhver tid benytter. Kundens epost skal kunne brukes til sending og mottak av elektronisk informasjon på Internett.

4. Kundens plikter

4.1

Domenesøknad/bestilling av webhotell/epost/andre tjenester utføres av Domene AS/domene.no på bakgrunn av informasjon fra kunden. Ved bestilling av .no-domenenavn kreves egenerklæring tilsendt fra kunden før domenenavnet registreres. Denne tilsendes kunden på epost så snart vi har registrert kundens søknad.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost-adresse, registreringsnummer etc. kan Domene AS/domene.no ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring, varsling om unormalt høy trafikk og annen kundeinformasjon skjer per epost. Eventuelle meldinger fra Domene AS/domene.no til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Domene AS/domene.no kan godtgjøre at slik epost er sendt.

Kunden må informere Domene AS/domene.no om eventuelle adresseendringer, såvel som forretningsadresse/bopel som epostadresse og telefon-nummer.

4.2

Oppsigelse/kansellering ved fornyelse av domenenavn:

Ved fornyelse av dine tjenester hos Domene AS/domene.no, vil du motta en faktura mellom 40 og 60 dager i forkant av fornyelsen. Det er viktig å merke seg følgende:

Ved eventuell avbestilling av tjenestene har kunden en oppsigelsesfrist på 30 - tredve - dager før ny avtaleperiode for abonnementet trer i kraft. Se spesifikasjonene nedenfor.

Ved å godta avtalebetingelsene aksepterer du som kunde at følgende typer toppnivå-domenenavn automatisk blir fornyet ytterligere ett år for din regning (minimum kr. 295.- eks.mva) dersom vi ikke har mottatt din oppsigelse i tide:

 • .no - 30 dagers oppsigelsesfrist
 • .se - 30 dagers oppsigelsesfrist
 • .com - 30 dagers oppsigelsesfrist
 • .net - 30 dagers oppsigelsesfrist
 • .org - 30 dagers oppsigelsesfrist
 • .info - 30 dagers oppsigelsesfrist
 • .biz - 30 dagers oppsigelsesfrist
 • .us - 30 dagers oppsigelsesfrist

For alle andre typer toppnivå-domenenavn enn de nevnt ovenfor gjelder 30 dagers oppsigelsesfrist.

Oppsigelsen for ny periode kan foretas på følgende måter: (Husk fristen på 30 dager!)

 • Skriftlig oppsigelse til Domene AS/domene.no pr. brev, faks, eller e-post innen fristen på 30 dg.
 • Ved å returnere regningen til Domene AS/domene.no hvor du spesifiserer at du ikke ønsker å fornye avtaleperioden, innen fristen på 30 dagers oppsigelse
 • Ved å flytte domenenavnet til en annen ISP innen fristen på 30 dagers oppsigelse.

For alle andre tjenester (dvs. tjenester som ikke har med selve årsavgiften tilknyttet domenenavn å gjøre) kan avbestillingen/kanselleringen foretas med 0 - null - dagers oppsigelsesfrist uten økonomisk belastning for kunden.

5. Drift av domene

5.1

Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med domeneutsteders navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. Domene AS/domene.no vil søke å informere kunden om domeneutsteders retningslinjer.

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og/eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden skal holde Domene AS/domene.no skadesløs ved søksmål i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

5.2

Webkapasitet

Dersom brukerens websider belaster over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, skal Domene AS/domene.no informere kunden om dette, og anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere tjenesten. Dersom kunden ikke innen 1 måned foretar endringer betraktes dette som en bestilling på oppgradering av tjenesten til neste nivå. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

Kundens websider tildeles en trafikkmengde på 25 GigaBytes pr. måned. I de tilfeller der kundens websider genererer mer trafikk enn 25 GB, skal Domene AS/domene.no per epost/telefon gi brukeren varsel om dette. Ytterligere trafikk vil tilleggsfaktureres med kr. 20,- pr. GB. Dersom kunden ikke samtykker i tilleggsfaktureringen, forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å si opp avtalen. (Til informasjon; De aller, aller færreste har behov for slike trafikkmengder. Til sammenlikning benytter www.domene.no omkring 30 GB trafikk månedlig. Denne siden har cirka 80.000 besøkende månedlig)

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare. Dersom kunden ikke følger opp denne advarselen, forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å si opp avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å stenge kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.

5.3

Webinnhold

Brukeren er selv ansvarlig for å lage, legge inn, oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens/brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden og brukeren er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren, som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

Domene AS/domene.no forbyr nettsteder som:

a) fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig
b) viser hardpornografisk materiale
c) handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn
d) viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr
e) er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

Videre forbys muligheten til å benytte våre servere til masseutsendelse av epost med uønsket reklamebasert innhold. (Såkalt spam). Det samme gjelder distribusjon av linker eller bilder, samt distribusjon/linking av/til "warez" (piratkopier av kommersiell programvare/spill). Domene AS/domene.no forbeholder seg retten til å stenge tjenester som ifølge vår fortolkning bryter slike regler. Stengning kan foretas umiddelbart uten forvarsel, og uten rett til erstatning/kompensasjon.

6. Overdragelse eller flytting

6.1 - Domene

Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet mot å betale de avgifter de individuelle domeneregistrar krever for overdragelse av domenet. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc.

6.2 - Domeneadministrasjon/webhotell

Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør dersom kunden ikke har utestående beløp hos Domene AS/domene.no tilknyttet til domenenavnet, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode.

Dersom kunden flytter domenenavnet til en annen leverandør uten at regning for enten domeneregistrering, webhosting/webdesign eller årsavgift, er betalt til oss, forbeholder Domene AS/domene.no seg retten til å flytte domenenavnet tilbake til Domene AS/domene.no’s egne serverområder igjen inntil innbetaling er registrert.

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Domene AS/domene.no. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

7. Force majeure

7.1

Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

8. Forbehold og ansvarsbegrensning

8.1

Kunden må påregne at Domene AS/domene.no’s tjenester av og til kan være nede, grunnet serverfeil, linjefeil eller oppgraderinger av servere. Det er ikke utenkelig at feil kan føre til datatap på Domene AS/domene.no’s servere. Domene AS/domene.no kjører backup-rutiner på alle servere hver dag, men kunden bør likevel selv sørge for at det eksisterer backup av viktige filer og selv sørge for å sikre at kommunikasjon med eventuelle kontakter kan ivaretas under eventuell nedetid.

Domene AS/domene.no er innstilt på å løse eventuelle problemer og tvister på best mulig måte i samarbeid med kunden. Domene AS/domene.no kan erkjenne erstatningsansvar, som begrenses oppad til 10 ganger den prisen kunden betaler for tjenestene pr. måned, dersom kunden kan dokumentere tap i form av inntekt eller arbeid, som en følge av forhold hvor Domene AS/domene.no eller en av Domene AS/domene.no’s ansatte har opptrådt uaktsomt ovenfor kunden eller kundens tjenester.

Domene AS/domene.no holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til kundens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Kunden har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering, slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende. Domene AS/domene.no verifiserer, så langt det lar seg gjøre, kunder som etterspør brukernavn og passord.

Domene AS/domene.no’s samarbeidspartnere/forhandlere forplikter seg til å holde Domene AS/domene.no skadeløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot partner, som ikke har sammenheng med tjenestene Domene AS/domene.no har driftsansvar for.

Videresalg av plass og funksjonalitet er kun tillatt etter avtale med Domene AS/domene.no (herunder partner-(/forhandleravtaler).

Vi tar forbehold om trykkfeil på vårt nettsted, www.domene.no. Vi forbeholder oss retten til å forandre eller oppdatere innholdet på nettstedet etter behov. Vi tar ikke ansvar for websider som har linker til oss eller som vi har linker til. Vi har ingen kontroll over eller ansvar for websider du kommer i kontakt med via vår hjemmeside.